fbpx
SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS a iné - Šurina Michal

V tomto článku Vám na prehľadných príkladoch a videách ukážeme používanie štatistických funkcií SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF a ich alternatívny pre viaceré podmienky SUMIFS, AVERAGEIFS a COUNTIFS.

V nových verziách Excelu pribudli aj funkcie MAXIFS a MINIFS.

Čo teda tieto funkcie robia:

 • SUMIF – Súčet na základe iba jednej podmienky / kritéria
 • AVERAGE – Priemer na základe iba jednej podmienky / kritéria
 • COUNTIF – Počet na základe iba jednej podmienky / kritéria
 • SUMIFS – Súčet na základe aspoň jednej podmienky / kritéria
 • AVERAGEIFS – Priemer na základe aspoň jednej podmienky / kritéria
 • COUNTIFS – Počet na základe aspoň jednej podmienky / kritéria
 • MAXIFS – Maximum na základe aspoň jednej podmienky / kritéria
 • MINIFS – Minimum na základe aspoň jednej podmienky / kritéria

Funkcie SUMIF, AVERAGEIF a COUNTIF, ktoré sú určené len pre jedno kritérium, neviete do nich zadať viaceré kritéria, boli v minulosti veľmi často používané. S postupom času ich nahradili funkcie SUMIFS, AVERAGEIFS a COUNTIFS, kde môžete zadať jedno a viac kritérií. Takže dokážu vyriešiť všetky problémy ako predchádzajúce funkcie, avšak, sú určené aj na viaceré podmienky a kritériá.

S ďalšími novými verziami Excelu boli pridané aj funkcie MAXIFS a MINIFS, kde viete na základe jedného alebo viacerých kritérií zistiť maximum alebo minimum. Ale, funkcie MAXIF a MINIF neexistujú, čím aj samotný Excel naznačuje, že v dnešnej dobe, už nie sú potrebné.

Poďme sa teda na tieto funkcie pozrieť podrobnejšie.

Funkcia SUMIF

Funkcia SUMIF slúži na spočítanie určitých buniek/čísel, ktoré​​ vyhovujú zadanému kritériu. Používa sa napríklad na zrátanie ziskov, ktoré sme dosiahli iba v nejakej časti, nie celej tabuľke.

Syntax: Funkcia SUMIF

=SUMIF(rozsah; kritéria; [rozsah_súhrnu])

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • rozsah – Povinný argument. Rozsah buniek, pre ktorý sa má na základe kritéria vykonať výpočet. Bunky v každom rozsahu musia byť zadefinované ako čísla alebo mená, polia alebo odkazy, ktoré obsahujú čísla. Zjednodušene povedané, ide o rozsah buniek, kde sa nachádzajú Vami zadané kritériá.
 • kritérium – Povinný argument. Kritérium v podobe čísla, výrazu, odkazu na bunku, textu alebo funkcie, ktorá definuje bunky na sčítanie. Zástupné znaky môžu byť zahrnuté – otáznik (?) zodpovedajúce ľubovoľnému samostatnému znaku, hviezdička (*), ktorá zodpovedá ľubovoľnej postupnosti znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~). Kritériá môžu byť vyjadrené napríklad ako 32, „>32“, B5, „3?“, „apple*“, „*~?“, alebo TODAY(). Zejdnodušene povedané, na základe čoho sa budú nejaké hodnoty sčítavať.
 • rozsah_súhrnu – Voliteľný argument. Skutočné bunky, ktoré sa sčítajú.

Ako by vyzerala funkcia SUMIF, ak by sme potrebovali zistiť ceny celkom len pre BA pobočku, si viete pozrieť na nasledujúcom obrázku.

Video: Funkcia SUMIF

Funkcia AVERAGEIF

Táto funkcia spraví priemer na základe Vami zvoleného, jedného kritéria. Na tomto obrázku môžete vidieť: Ako by vyzeral výpočet priemernej ceny celkom pre tovar HDD.

Video: Funkcia AVERAGEIF

Funkcia COUNTIF

Táto funkcia spraví počet záznamov na základe Vami zvoleného, jedného kritéria. Na tomto obrázku môžete vidieť: Koľko „objednávok“ / záznamov bolo v KE pobočke.

Video: Funkcia COUNTIF

Ako sú tieto funkcie limitované

Ako sme už viackrát spomínali priamo v článku alebo videách, tak tieto funkcie vedia spracovať iba jednu podmienku / kritérium.

Ak by sme potrebovali súčet cien celkom iba za BA pobočku a tovar HDD budeme potrebovať funkciu SUMIFS, ktorá vie spracovať viaceré podmienky.

Funkcia SUMIFS

Funkcia SUMIFS spočíta čísla na základe viacerých kritérií.

Syntax: Funkcia SUMIFS

=SUMIFS(rozsah_súčtu; rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2]; …)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Rozsah_súčtu – (povinný argument) Rozsah buniek, ktoré sa majú sčítať.
 • Rozsah_kritérií1 – (povinný argument) Rozsah, ktorý sa testuje pomocou argumentu Kritériá1. Oblasť buniek, kde by sa kritéria 1 mali nachádzať.
 • Kritériá1 – (povinný argument) Kritériá definujúce, ktoré bunky v argumente Rozsah_kritérií1 sa pripočítajú. Môžete zadať napríklad kritériá ako 79, „>32“, B10, „HDD“ alebo „32“.
 • Rozsah_kritérií2; kritériá2; … – (voliteľný argument) Ďalšie rozsahy a ich príslušné kritériá. Môžete zadať maximálne 127 párov rozsahov/kritérií.

Na nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde funkcia SUMIFS spočíta len tie ceny celkom, kde bol kupovaný tovar HDD na BA pobočke.

Video: Funkcia SUMIFS

Funkciu SUMIFS sme Vám spracovali aj do prehľadného video na príklade z praxe. Pozrite si ho.

Funkcia AVERAGEIFS

Funkcia AVERAGEIFS urobí priemer čísel na základe viacerých kritérií.

Na tomto obrázku môžete vidieť priemer cien celkom za KE pobočku a tovar RAM.

Video: Funkcia AVERAGEIFS

Video: Funkcia COUNTIFS

Video: Funkcia MAXIFS

Video: Funkcia MINIFS

Video: Ako zadávať kritéria

Kritériá do týchto funkcií nemusíte zadávať iba ručne, môžete ich načítať aj z buniek. Aká je výhoda tohto riešenia Vám ukážeme vo videu.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.