fbpx
Funkcie v Exceli - Šurina Michal

Excel funkcie do praxe

Pri pokročilejšej práci s Excelom sú funkcie veľmi nápomocné. Bez nich si pokročilú prácu v Exceli ani nevieme predstaviť.

V Exceli 365 je 471 funkcií. V tomto článku Vám priblížime až 114 praktických funkcií, ktoré Vám uľahčia a zefektívnia Vašu každodennú prácu s Excelom.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete aj český názov daných funkcií, ktorý Vám uľahčí prácu, ak pracujete s českou verziou Excelu.

Funkcie sa v Exceli delia do viacerých kategórií:

  • Matematické
  • Štatistické
  • Logické
  • Vyhľadávacie
  • Databázové
  • Dátumové a časové
  • Finančné
  • Textové
  • Informácie
  • a ďalšie

Matematické funkcie

ABS (EN/SK) | ABS (CZ)
Vráti absolútnu hodnotu čísla

ARABIC (EN/SK) | ARABIC (CZ)
Konvertuje rímske číslice na arabské

CEILING (EN/SK) | ZAOKR.NAHORU (CZ)
Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FLOOR (EN/SK) | ZAOKR.DOLŮ (CZ)
Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

MOD (EN/SK) | MOD (CZ)
Vráti zvyšok po delení

MROUND (EN/SK) | MROUND (CZ)
Zaokrúhli číslo na najbližší požadovaný násobok

PI (EN/SK) | PI (CZ)
Vráti hodnotu pí

POWER (EN/SK) | POWER (CZ)
Umocní zadané číslo na zadanú mocninu

PRODUCT (EN/SK) | SOUČIN (CZ)
Vynásobí všetky zadané čísla

RAND (EN/SK) | NÁHČÍSLO (CZ)
Vráti náhodné číslo medzi 0 a 1

RANDBETWEEN (EN/SK) | RANDBETWEEN(CZ)
Vráti náhodné číslo medzi zadanými číslami

ROMAN (EN/SK) | ROMAN (CZ)
Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice

ROUND (EN/SK) | ZAOKROUHLIT (CZ)
Zaokrúhli číslo na určený počet miest

ROUNDDOWN (EN/SK) | ROUNDDOWN (CZ)
Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

ROUNDUP (EN/SK) | ROUNDUP (CZ)
Zaokrúhli číslo nahor smerom od nuly

SQRT (EN/SK) | ODMOCNINA (CZ)
Vráti druhú odmocninu čísla

SUBTOTAL (EN/SK) | SUBTOTAL (CZ)
Vráti medzisúčet v hárku alebo databáze

SUM (EN/SK) | SUMA (CZ)
Spočíta argumenty funkcie

SUMIF (EN/SK) | SUMIF (CZ)
Spočíta bunky podľa zadaného kritéria

SUMIFS (EN/SK) | SUMIFS (CZ)
Spočíta bunky v rozsahu viacerých kritérií

Štatistické funkcie

AVERAGE (EN/SK) | PRŮMĚR (CZ)
Vráti priemernú hodnotu argumentov

AVERAGEA (EN/SK) | AVERAGEA (CZ)
Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

AVERAGEIF (EN/SK) | AVERAGEIF (CZ)
Vráti priemer (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritérium

AVERAGEIFS (EN/SK) | AVERAGEIFS (CZ)
Vráti priemer (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

COUNT (EN/SK) | POČET (CZ)
Zistí počet buniek v zozname argumentov, ktoré obsahujú číslo

COUNTA (EN/SK) | POČET2 (CZ)
Zistí počet buniek v zozname argumentov, ktoré nie sú prázdne

COUNTBLANK (EN/SK) | COUNTBLANK (CZ)
Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

COUNTIF (EN/SK) | COUNTIF (CZ)
Zistí počet buniek v rozsahu, ktoré zodpovedajú danému kritériu

COUNTIFS (EN/SK) | COUNTIFS (CZ)
Zistí počet buniek v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

LARGE (EN/SK) | LARGE (CZ)
Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

MAX (EN/SK) | MAX (CZ)
Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MAXA (EN/SK) | MAXA (CZ)
Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS (EN/SK) | MAXIFS (CZ)
Zistí maximálnu hodnotu v rozsahu, ktorá zodpovedá viacerým kritériám

MEDIAN (EN/SK) | MEDIAN (CZ)
Vráti medián daných čísel

MIN (EN/SK) | MIN (CZ)
Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINA (EN/SK) | MINA (CZ)
Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MINIFS (EN/SK) | MINIFS (CZ)
Zistí minimálnu hodnotu v rozsahu, ktorá zodpovedá viacerým kritériám

MODE (EN/SK) | MODE (CZ)
Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

SMALL (EN/SK) | SMALL (CZ)
Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

Logické funkcie

AND (EN/SK) | A (CZ)
Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

IF (EN/SK) | KDYŽ (CZ)
Určí logický test, ktorý sa má vykonať

IFERROR (EN/SK) | IFERROR (CZ)
Ak je výsledkom vzorca chyba, vráti zadanú hodnotu, inak vráti výsledok vzorca

IFNA (EN/SK) | IFNA (CZ)
Ak je výsledkom vzorca #N/A t.j. #NEDOSTUPNÝ, vráti zadanú hodnotu, inak vráti výsledok vzorca

IFS (EN/SK) | IFS (CZ)
Skontroluje či je splnená minimálne 1 podmienka a vráti hodnotu zodpovedajúcej prvej splnenej podmienke

OR (EN/SK) | NEBO (CZ)
Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

SWITCH (EN/SK) | SWITCH (CZ)
Vyhodnotí výraz vzhľadom k zoznamu hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou

Vyhľadávacie funkcie

CHOOSE (EN/SK) | ZVOLIT (CZ)
Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

HLOOKUP (EN/SK) | VVYHLEDAT (CZ)
Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

INDEX (EN/SK) | INDEX (CZ)
Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

INDIRECT (EN/SK) | NEPŘÍMÝ.ODKAZ
Vráti odkaz určený textovým reťazcom

LOOKUP (EN/SK) | VYHLEDAT
Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

MATCH (EN/SK) | POZVYHLEDAT (CZ)
Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

TRANSPOSE (EN/SK) | TRANSPOSE (CZ)
Konvertuje vodorovný rozsah buniek na zvislý alebo naopak

VLOOKUP (EN/SK) | SVYHLEDAT (CZ)
Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

Databázové funkcie

DAVERAGE (EN/SK) | DPRŮMĚR (CZ)
Vráti priemer vybratých položiek databázy

DCOUNT (EN/SK) | DPOČET (CZ)
Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

DCOUNTA (EN/SK) | DPOČET2 (CZ)
Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

DGET (EN/SK) | DZÍSKAT (CZ)
Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

DMAX (EN/SK) | DMAX (CZ)
Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DMIN (EN/SK) | DMIN (CZ)
Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DPRODUCT (EN/SK) | DPRODUCT (CZ)
Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

DSUM (EN/SK) | DSUM (CZ)
Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

Dátumové a časové funkcie

DATE (EN/SK) | DATUM (CZ)
Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEVALUE (EN/SK) | DATUMHODN (CZ)
Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

DAY (EN/SK) | DEN (CZ)
Vráti deň v mesiaci, číslo od 1 do 31

DAYS (EN/SK) | DNY (CZ)
Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DAYS360 (EN/SK) | ROK360 (CZ)
Vráti počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami (12 mesiacov po 30 dní)

EDATE (EN/SK) | EDATE (CZ)
Vráti poradové číslo dátumu, ktoré vyznačuje počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

EOMONTH (EN/SK) | EOMONTH (CZ)
Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred alebo po zadanom počte mesiacov

HOUR (EN/SK) | HODINA (CZ)
Vráti hodinu, číslo od 0 do 23

MINUTE (EN/SK) | MINUTA (CZ)
Vráti minútu, číslo od 0 do 59

MONTH (EN/SK) | MĚSÍC (CZ)
Vráti mesiac, číslo od 1 do 12

NETWORKDAYS (EN/SK) | NETWORKDAYS (CZ)
Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

NOW (EN/SK) | NYNÍ (CZ)
Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

SECOND (EN/SK) | SEKUNDA (CZ)
Vráti sekundu, číslo od 0 do 59

TIME (EN/SK) | ČAS (CZ)
Konvertuje hodiny, minúty a sekundy na časový formát

TIMEVALUE (EN/SK) | ČASHODN (CZ)
Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo času

TODAY (EN/SK) | DNES (CZ)
Vráti poradové číslo dnešného dátumu

WEEKDAY (EN/SK) | DENTÝDNE (CZ)
Konvertuje poradové číslo na deň v týždni, číslo od 1 do 7

WEEKNUM (EN/SK) | WEEKNUM (CZ)
Vráti číselné označenia týždňa v roku

WORKDAY (EN/SK) | WORKDAY (CZ)
Vráti poradové číslo dátumu pred alebo po zadanom počte pracovných dní

YEAR (EN/SK) | ROK (CZ)
Vráti rok dátumu, celé číslo v intervale od 1900 do 9999

YEARFRAC (EN/SK) | YEARFRAC (CZ)
Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

Finančné funkcie

NPER (EN/SK) | POČET.OBDOBÍ (CZ)
Vypočíta počet období pre investíciu

PMT (EN/SK) | PLATBA (CZ)
Vypočíta pravidelnú splátku pôžičky

Textové funkcie

BAHTTEXT (EN/SK) | BAHTTEXT (CZ)
Konvertuje číslo na text

CLEAN (EN/SK) | VYČISTIT (CZ)
Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

CONCATENATE (EN/SK) | CONCATENATE (CZ)
Zlúči niekoľko textových reťazcov do jedného

EXACT (EN/SK) | STEJNÉ (CZ)
Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

FIND (EN/SK) | NAJÍT (CZ)
Vráti počiatočnú pozíciu textového reťazca v rámci iného textového reťazca

LEFT (EN/SK) | ZLEVA (CZ)
Zlúči niekoľko textových reťazcov do jedného

LEN (EN/SK) | DÉLKA (CZ)
Vráti počet znakov textového reťazca

LOWER (EN/SK) | MALÁ (CZ)
Konvertuje text na malé písmená

MID (EN/SK) | ČÁS (CZ)
Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

PROPER (EN/SK) | VELKÁ2 (CZ)
Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

REPLACE (EN/SK) | NAHRADIT (CZ)
Nahradí časť textového reťazca iným textovým reťazcom

REPT (EN/SK) | OPAKOVAT (CZ)
Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

RIGHT (EN/SK) | ZPRAVA (CZ)
Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

SEARCH (EN/SK) | HLEDAT (CZ)
Vráti číslo prvého výskytu daného znaku alebo textového reťazca

SUBSTITUTE (EN/SK) | DOSADIT (CZ)
Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

TEXTJOIN (EN/SK) | TEXTJOIN (CZ)
Zreťazí zoznam alebo rozsah textových reťazcov použitím oddeľovačov

TRIM (EN/SK) | PROČISTIT (CZ)
Odstráni z textu medzery

UPPER (EN/SK) | VELKÁ (CZ)
Konvertuje text na veľké písmená

VALUE (EN/SK) | HODNOTA (CZ)
Konvertuje textový argument na číslo

Informačné funkcie

ISBLANK (EN/SK) | JE.PRÁZDNÉ (CZ)
Skontroluje, či je argument odkazom na prázdnu bunku a vráti hodnotu TRUE alebo FALSE

ISERR (EN/SK) | JE.CHYBA (CZ)
Skontroluje, či je argument chybovou hodnotou. Všetky okrem #NEDOSTUPNÝ. Vráti hodnotu TRUE alebo FALSE

ISERROR (EN/SK) | JE.CHYBHODN (CZ)
Skontroluje, či je argument chybovou hodnotou. Vráti hodnotu TRUE alebo FALSE

ISEVEN (EN/SK) | ISEVEN (CZ)
Skontroluje, či je argument párne číslo

ISNA (EN/SK) | JE.NEDEF (CZ)
Skontroluje, či je argument #NEDOSTUPNÝ

ISNONTEXT (EN/SK) | JE.NETEXT (CZ)
Skontroluje, či argument nie je textová hodnota

ISNUMBER (EN/SK) | JE.ČISLO (CZ)
Skontroluje, či je argument číslo

ISODD (EN/SK) | ISODD (CZ)
Skontroluje, či je argument nepárne číslo

ISTEXT (EN/SK)  | JE.TEXT (CZ)
Skontroluje, či je argument text

TYPE (EN/SK) | TYP (CZ)
Vráti celé číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.